image

O Porodičnoj terapiji

Formalni razvoj porodične terapije datira iz 1940ih osnivanjem američkog udruženja bračnih savetnika 1942. godine (preteča američkog udruženja za bračnu i porodičnu terapiju) , a tokom 1950ih njeni počeci vezuju se za nekoliko različitih mesta i za različite međusobno nezavisne terapeute kao što su Natan Ekerman, Džon Bel, Kristijan Midelfort, Teodor Lids, Limen Vajn, Mari Boven, Karl Vitaker, a od grupa to su Palo Alto grupa, Institut za mentalna istraživanja (MRI) , Filadelfijska grupa i Milanska grupa.

Danas porodična terapija predstavlja generičko ime za heterogenu grupu pristupa kojima su zajednički osnovni principi kao što su poboljsanje porodičnog funkcionisanja na različitim nivoima, povećanje međusobnog razumevanja i emocionalne podrške između članova porodičnog sistema, razvoj veština prevladavanja i rešavanja problema u raznovrsnim porodičnim dilemama i situacijama.

Ono što razlikuje porodičnu psihoterapiju od drugih terapijskih modaliteta koji mogu da se rade i u porodičnom settingu je sistemski pristup pojedincu i porodici. Sistemska porodična terapija porodicu smatra kao celinu koja je veća od zbira njenih delova, odnosno članova. Promena kod jednog člana utiče na ostale članove sistema (porodice), a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu. Porodična terapija ne smatra da je problem u pojedincu ili da je pojedinac problem, već da je on nosilac simptoma disfunkcionalnih porodičnih relacija i interakcija.

Porodični psihoterapeut uzima u obzir i ulogu šireg sistema u kojem porodica živi kao što su šira porodica, društvena zajednica, kultura, ali razmatra i funkcionisanja na nivou subsistema kao što su roditeljski, partnerski, sibling braće i sestara...

Seansa porodične terapije obično traje između 60 i 90 minuta, sa intervalima između sesija od jedne do nekoliko nedelja u zavisnosti od problema, potreba porodice, faze terapije i od ostalih varijabli. Iako je teško da se proceni i zavisi od mnogobrojnih faktora, prosečna dužina porodične terapije se kreće od 6 do 20 sesija. Porodični terapeuti najčešče rade sesije sa više članova porodičnog sistema, ali i pojedinačne sesije, kao i sastanke sa roditeljima, bez prisustva dece mogu biti predloženi.

Zakažite seansu porodične / partnerske terapije